الکتروتکنیک - الکترونیک - برق قدرت

سال تحصیلی 84 - 83

سوالات برق ساختمان

سوالات تئوری

سوالات عملی

بارم بندی سوال عملی

راهنمای کلید عملی

سوالات PLC

سوالات تئوری

سوالات عملی

پاسخنامه آزمون عملی

بودجه بندی

سوالات برق صنعت

سوالات تئوری

سوالات عملی

بودجه بندی 

پاسخنامه سوالات عملی


سال تحصیلی 85 - 84

سوالات برق ساختمان

سوالات تئوری

پاسخنامه آزمون تئوری

سوالات عملی

پاسخنامه سوالات عملی

لیست تجهیزات

راهنمای تصحیح

سال تحصیلی 86 - 85

سوالات PLC

سوالات تئوری

سوالات عملی

کلید سوال عملی مخصوص آزمونگر

کلید سوال عملی

بودجه بندی آزمون

زمان بندی پروژه

سال تحصیلی  ۸۷ - 86

سوالات برق ساختمان

سوالات تئوری

سوالات عملی

لیست تجهیزات 

چک لیست آزمون عملی

راهنمای تصحیح سوالات عملی

سوالات PLC

سوالات تئوری

سوالات عملی

پاسخ سوالات عملی

چک لیست تصحیح آزمون عملی

لیست تجهیزات


سال تحصیلی ۸۸ - ۸۷

سوالات تعمیر لوازم خانگی

سوالات تئوری


سال تحصیلی ۸۹ - ۸۸

سوالات تعمیر لوازم خانگی

سوالات تئوری

پاسخنامه آزمون تئوری

 سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

سوالات برق ساختمان

سوالات تئوری برق ساختمان

سوالات عملی برق ساختمان

پاسخنامه آزمون عملی

لیست تجهیزات آزمون عملی

سوالات برق صنعتی

سوالات تئوری برق صنعت

سوالات عملی برق صنعت

چک لیست تصحیح

لیست تجهیزات آزمون عملی

سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰

سوالات برق ساختمان

سوالات تئوری برق ساختمان

سوالات عملی برق ساختمان

راهنمای تشریحی اجرای آزمون عملی

چک لیست دانش آموزی سوالات عملی

لیست تجهیزات آزمون عملی

فایل پیوست

سوالات برق صنعتی

سوالات تئوری برق صنعت

سوالات عملی برق صنعت

چک لیست تصحیح

لیست تجهیزات آزمون عملی

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اکبر قجاوند  |